Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Grow Flow Wow

Artikel 1 Definities

1. Grow Flow WOW gevestigd te Tenerife, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Elianne.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als afnemer.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Elianne zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens afnemer werkzaamheden voor afnemer verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens Elianne waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. 3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de door Elianne in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes en aanbod

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 7 kalenderdagen.

2. Elianne kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst, dan wel een geschat aantal uren x uurtarief vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals verzendkosten en aanschafkosten van stockmateriaal, zijn hierbij inbegrepen.

3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Definitieve content zal niet worden vrijgegeven voor de volledige betaling is voldaan.

4. In geval er geen vast tarief is afgesproken wordt vooraf een schatting van het benodigde aantal uren gemaakt. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Het werkelijk aantal gewerkte uren zal worden gefactureerd. Bij verwacht overwerk wordt de afnemer tijdig ingelicht.
5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Elianne heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de afnemer.

6. In tegenstelling tot het hiervoor bepaalde, zullen tarieven tijdens de looptijd van een membership niet worden gewijzigd.

7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 

8. Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

9. Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer.

10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van Elianne op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking afnemer

1. Afnemer stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Elianne.

2. Afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Elianne zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Afnemer vrijwaart Elianne voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

4. Stelt afnemer niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van afnemer.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. 1. Elianne voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat afnemer beoogde. Afnemer dient op de hoogte te zijn van de standaard stijl van Elianne.
 2. 2. Doordat enkele diensten van Elianne online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 7 Wijziging en annulering

 1. 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Elianne de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Elianne maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan afnemer. 
 2. 2. Annulering van de overeenkomst tot muziek op maat dient schriftelijk plaats te vinden. Bij annulering gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: bij annulering na het plaatsvinden van een intakegesprek wordt 30% van de geoffreerde kosten in rekening gebracht; bij annulering na een eerste revisieronde wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. In geval van annulering wanneer op basis van uurtarief wordt gewerkt, worden de tot dan toe gemaakte uren onmiddellijk opeisbaar. Afnemer is niet gerechtigd de content tot dan toe te gebruiken, tenzij het volledige offertebedrag wordt voldaan.
 3. 3. Met aanschaf van een membership ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de gehele looptijd gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.
 4. 4. Een membership loopt na de overeengekomen looptijd automatisch af. Indien afnemer het membership niet wenst te verlengen is deze gehouden alle downloads te verwijderen.
 5. 5. Het aanbod dat onderdeel uitmaakt van een membership kan van tijd tot tijd wisselen. Elianne is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen.
 6. 6. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder stookmuziek en cursussen, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt afnemer toegang tot zijn aankoop. Afnemer stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Artikel 8 Overmacht

1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

1. Elianne is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Elianne is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens afnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Afnemer is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content en producten.

4. Elianne kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan Elianne worden geleverd.

5. Elianne is niet aansprakelijk voor vertragingen door derden, waaronder leveranciers.

6. Afnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

7. Elianne is niet aansprakelijk voor fouten in aangeleverde teksten of incorrect gebruik van auteursrechtelijk materiaal wanneer afnemer zijn goedkeuring heeft gegeven voor het concept of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en hier geen gebruik van heeft gemaakt. 

8. Elianne is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De afnemer bevestigt dat alle stukken die aan Elianne worden geleverd eigendom zijn van de Elianne en sluit hiermee aansprakelijkheid uit.

9. In het geval dat Elianne een schadevergoeding verschuldigd is aan afnemer bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Elianne aan afnemer in rekening is gebracht.

10. Afnemer vrijwaart Elianne tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Elianne geleverde diensten en goederen.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

 1. 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Elianne aan afnemer ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij Elianne. Het is afnemer nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. 
 2. 2. Afnemer komt een exclusieve licentie voor publicatie voor vooraf overeengekomen doelen toe na volledige betaling. Afnemer is niet gerechtigd het aangeleverd materiaal te gebruiken voor andere doeleinden of media dan overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
 3. 3. Afnemer is niet gerechtigd aangeleverd materiaal te (laten) bewerken of uit te snijden, zonder voorafgaande toestemming.

4. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

5. Bij inbreuk komt Elianne een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 

6. Met het aangaan van de overeenkomst geeft afnemer Elianne toestemming content te gebruiken voor portfolio, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar gemaakt.

Artikel 11 Intellectueel eigendom – stockmuziek

 1. Afnemer is gerechtigd de muziek voor zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden te gebruiken.
 2. Afnemer is gerechtigd de muziek te bewerken in duur en/of herhaling.
 3. Afnemer is gerechtigd de muziek te gebruiken in eigen producties, mits er niet gezongen of gebruik wordt gemaakt van rap over de muziek.
 4. Afnemer is niet gerechtigd zich voor te doen als producent of componist van de muziek.
 5. Afnemer is niet gerechtigd de muziek te remixen of van andere effecten te voorzien.
 6. Afnemer is niet bevoegd om sublicenties te verlenen.

Artikel 12 Intellectueel eigendom – overig

 1. Afnemer is gerechtigd meditatiemuziek en binaural beats te voorzien van spraakopnames.
 2. Afnemer van een playlist-abonnement is gerechtigd de playlist af te spelen in diens behandelkamer. De muziek kan echter niet worden gedownload.

Artikel 13 Online cursus

 1. 1. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de afnemer, die ook blijft bestaan wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen of gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.
 2. 2. Afnemer ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor afnemer niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag.
 3. 3. Afnemer ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.

4. Elianne heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.

5. Elianne voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat afnemer met aankoop beoogde. Afnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus.

6. Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan Elianne niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

7. Elianne behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.

8. Elianne is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.

9. Afnemer verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiker voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Afnemer mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Elianne.

10. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van Elianne. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de afnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

11. Elianne behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 14 Bijzondere bepalingen

 1. 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Afnemer wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 15 Levering 

 1. 1. Elianne spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte levertijd in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.
 2. 2. Een concept wordt aangeleverd in één versie, tenzij anders overeengekomen. Na eerste aanlevering vindt maximaal één revisieronde plaats. Aangepaste wensen van afnemer, of revisies die buiten de afgesproken ronde of rondetijd vallen, kunnen een meerprijs opleveren.
 3. 3. Content wordt digitaal aangeleverd, tenzij anders overeengekomen. 

4. Als verzendadres geldt het adres dat de afnemer heeft opgegeven. Elianne is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

Artikel 16 Klachten

 1. 1. Afnemer is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten en producten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Elianne. Zij streeft ernaar klachten binnen 7 kalenderdagen te behandelen.

2. Indien van een gebrek of gewenste aanvulling later melding wordt gemaakt, of er al een revisies heeft plaatsgevonden, worden revisies verwerkt op basis van het uurtarief van Elianne.

3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 17 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Elianne en betrokken derden 12 maanden.